Taxaties.

Bij het W.A. + Casco verzekeren van een "oldtimer" of klassieke auto wordt door de assuradeur in de meeste gevallen een Taxatie-Rapport verlangd. Het is van belang dat het te verzekeren object wordt ondergebracht bij een assuradeur welke conform artikel 275 van het wetboek van koophandel verzekert. Het voordeel van een W.A. + Casco verzekering is dat bij eventuele calamiteiten de schade namens eigen assuradeur door een expert wordt vastgesteld en dat dan de getaxeerde waarde uitgangspunt is bij de schadevaststelling. 

Om het belang van artikel 275 duidelijk te maken, hierbij eerst de volledige wetteksten van art. 274 en 275:
 

Artikel 274: 
1. Indien die waarde in de polis is uitgedrukt, heeft de regter niettemin de bevoegdheid om aan den verzekerde de nadere regtvaardiging der uitgedrukte waarde op te leggen, voor zoo verre door den verzekeraar redenen worden aangevoerd, waaruit gegrond vermoedens wegens het bovenmatige der opgave geboren wordt. 
2. De verzekeraar heeft in alle gevalle het vermogen om de bovenmatigheid der uitgedrukte waarde in regten te bewijzen. 


Artikel 275: 
Indien echter het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd, en des gevorderd, door den regter beŽdigd, kan de verzekeraar daar niet tegen opkomen, tenzij in geval van bedrog; alles behoudens bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt.